internet media
 
Preduzeća i ustanove

ico ADRESA

Pančevo,
Spoljnostarčevačka 199
Tel: 013/ 310-004
Faks: 013/ 345-255
www.rnp.co.yu

Spisak ustanova i preduzeca

NIS PETROL – RAFINERIJA NAFTE
OD RAFINERIJA NAFTE PANČEVO

Spisak ustanova i preduzeca

Rafinerija nafte u Pančevu je najveći proizvođač derivata i najznačajniji organizacioni deo NIS-Petrola, najvećeg ogranka Akcionarskog društava Naftna industrija Srbije. To je rafinerija energetskog tipa koja proizvodi goriva, parafinske i aromatske solvente, sirovinu za petrohemijsku proizvodnju, bitumen i sumpor.

Primarna i sekundarna postrojenja za preradu sirove nafte građena su dovoljno fleksibilno da mogu da prerađuju različite vrste sirove nafte. Sa kapacitetom prerade nafte od 4,8 miliona tona godišnje, ona je najveća fabrika ove vrste u Srbiji i zadovoljava potrebe domaćeg tržišta za naftnim derivatima a 20% proizvodnje može da izveze.

Sirova nafta (domaća i uvozna) do rafinerije se doprema naftovodom i rečnim putem – baržama, a derivati se otpremaju produktovodom, autocisternama, železnicom i baržama.

Rafinerija se nalazi na izuzetno povoljnoj lokaciji - udaljena je oko 14 kilometara od Beograda, najvećeg potrošačkog centra. Ima sopstveno pristanište na Dunavu sa kojim je spojena cevovodima, autopunilište i železničku stanicu sa instalacijama za otpremu derivata i prijem sirove nafte.

Primarni cilj svih zaposlenih u Rafineriji nafte Pančevo je prerada sirove nafte i proizvodnja dovoljnih količina naftnih derivata po evropskim standardima za domaće potrebe i stvaranje uslova za izvoz uz zadovoljenje svih ekoloških standarda. To se postiže stalnim podizanjem kvaliteta procesa rada, boljom valorizacijom sirove nafte, energetskom optimizacijom i smanjenjem troškova prerade, a u planu je realizacija razvojnih projekata definisanih u saradnji sa inostranim inženjering kućama (JGC, SHLEPP, ABB).

Posebna pažnja posvećuje se zaštiti životne sredine. Tokom rekonstrukcije postrojenja od 1999. do 2001. godine, kao i tokom pripreme baznih projekata za predstojeću modernizaciju, ekološka komponenta ugrađena je u ceo proizvodni ciklus: od skladištenja nafte, proizvodnje derivata, do otpreme derivata u transportna sredstva. Realizacija planiranih razvojnih tehnoloških projekata od zajedničkog je interesa za industrijsku zonu i grad Pančevo u celini. Cilj tih projekata jeste dostizanje evropskih standarda putem ograničenja i kontrole emisija štetnih materija u vazduh, zemljište i vodu.

Sistem menadžmenta kvalitetom NIS-RNP je sertifikovan, u skladu sa standardom ISO 9001:2000, na celoj poslovnoj funkciji.

U toku je realizacija projekta implementacije zahteva standarda ISO 14001:2005, kroz integraciju sa postojećim sistemom menaxmenta kvalitetom. Predstoji verifikacija i postupak sertifikacije Sistema menadžmenta zaštitom životne sredine

LISTA PROIZVODA RAFINERIJE
• Tečni naftni gasovi
• Parafinski solventi
• Aromatski produkti i solventi
• Benzini (motorni, avio i primarni)
• Kerozini
• Dizel gorivo
• Loživo ulje
• Bitumeni
• Dekantirano ulje
• Tečni sumpor

[nazad]