internet media
 
Preduzeća i ustanove

ico ADRESA

26230 Omoljica,
Kralja Petra I br. 2
Tel/faks: 013/ 617-017;
617-234
E-mail: dppomoljica@panet.co.yu

Spisak ustanova i preduzeca

POLJOPRIVREDNO PREDUZEĆE
“OMOLJICA”

Spisak ustanova i preduzeca

Pre 6 decenija-1946. godine, u Omoljici je osnovana zemljoradnička zadruga čiji je sadašnji pravni sledbenik DPP “Omoljica”. Do današnjeg dana preduzeće je doživlja-valo nekoliko statusnih promena, a u ovoj godini je privatizovano.

Gazdinstvo raspolaže sa 3.247 hektara poljoprivrednog zemljišta, od čega je 3.000 ha obradivo. Preko 500 ha njiva i parcela pod ratarskim kulturama obuhvaćeno je zalivnim sistemom.

Uspešnom poslovnom politikom i velikim zalaganjem i samoodricanjem svih zaposlenih, Poljoprivredno preduzeće “Omoljica” spada u red najuspešnijih poljoprivrednih proizvođača na opodručju Južnog Banata koje raspolaže raznovrsnom i savremenom poljoprivrednom mehanizacijom, priključnim mašinama i drugim oruđima koja omogućuju kvalitetnu obradu zemljišta i visoke prinose.

Najveće bogastvo ovog kolektiva je 119 stalno zaposlenih koji su osposobljeni da stručno obavljaju svoje poslove uz primenu savremenih agro-tehničkih mera u oblasti poljoprivrede. Pored ratarske proizvodnje, preduzće se afirmisalo i specijalizovalo za uzgoj svinja svih kategorija u savremeno izgrađenim tovilištima.

Radna jedinica “Kooperacija” na usluzi je individualnim poljoprivrednicima iz Omoljice i bliže okoline, u oblasti biljne i stočarske proizvodnje.

 

 

 

 

\

 


ico MENADŽMENT

RADOVIĆ RADOVAN
dipl. inž. poljoprivrede
Generalni direktor

Rođen je 17.9.1948. godine u selu Drenovci, opština Kosijerić od oca Vidosava i majke Milese. Diplomirao na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu 1975. godine. Prvo zaposlenje ima u PP “Novo Miloševo” opština Bečej. Godine 1980. zapošljava se kao agronom i rukovodilac proizvodnje u “Omoljici”, a od 1993. godiner imenovan je za direktora koju funkciju i danas obavlja vrlo uspešno. Živi sa suprugom Nadom i sinom Vladom u Omoljici.

[nazad]